Studiraj u Rusiji – konkurs za školsku 2021/2022.

Informacija o prijemu državljana Bosne i Hercegovine u visokoškolske ustanove Ruske Federacije u 2020./2021. školskoj godini.

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Bosne i Hercegovine i sunarodnika koji stalno žive u BiH, na studiranje u 2021/2022. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji. Registracija će biti otvorena do 15. marta 2021. godine na online platformi

Studenti imaju mogućnost da:

 • Nastave studiranje odmah poslije sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
 • Studiraju besplatno
 • Dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspjeh
 • Budu smješteni u studentskom domu

Odabir kandidata za studiranje sprovodi se u dvije etape.

Prva etapa

Odabir kandidata za studiranje sprovodi specijalna Radna grupa Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini. U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu apliciranja na informacionom sistemu http://edu.rs.gov.ru i prilože u skeniranoj formi uz elektronsku prijavu sljedeća dokumenta:

 • Popunjenu anketu-prijavu, sa priloženom fotografijom u boji.
  U slučaju da polja obilježena kao obavezna ne budu popunjena, Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije neće razmatrati dokumentaciju kandidata.

Anketa treba da bude prvo popunjena na sajtu, zatim odštampana, potpisana, skenirana i priložena u odgovarajućem polju prijave;

 • Skeniranu kopiju prve stranice pasoša (stranice koje se čitko vide i sadrže podatke relevantne za pripremu pozivnog pisma) i prijevoda na ruski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pasoš treba važiti najmanje 1,5 godinu od momenta potencijalnog izdavanja vize za studiranje u Rusiji (mart 2022.g. i duže);

 • Кopiju ljekarske potvrde o odsustvu HIV infekcije i bolesti SIDA;
 • Кopiju dokumenta iz javne medicinske ustanove zemlje prebivališta kandidata kojim se potvrđuje odsustvo medicinskih kontraindikacija za studiranje u Ruskoj Federaciji (dokument treba da bude izdat od strane javne zdravstvene ustanove, t.j. ne privatne ordinacije);
 • Кopiju dokumenta o obrazovanju i dodatak sa ocjenama uz diplomu.

Ukoliko kandidat prilikom apliciranja za konkurs još nije dobio diplomu o završenom srednjem ili visokom obrazovanju, prima se uvjerenje iz obrazovne ustanove da je navedena osoba đak/student posljednje godine studiranja;

 • Кopiju uvjerenja o položenim ispitima (ocjene), ako kandidat još nije završio studiranje;
 • Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko postoje) i teze za kandidate koji upisuju doktorski studije;
 • Po vašoj želji može se priložiti i motivaciono pismo, pismo-preporuka i/ili podrške (mogu da budu na ruskom ili engleskom jeziku, nije potreban prijevod kod sudskog tumača), kopije nekih drugih zahvalnica, diploma, certifikata i sl.

Pažnja!

U slučaju da kandidat nema dokumenta o obrazovanju, kandidat dostavlja posljednje uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje.

Za učenike srednjih škola potrebno je priložiti svjedočanstva sa ocjenama za 3 prethodno završena razreda i takođe ocjene za prvo polugodište poslednjeg 4. razreda.

Za studente 4. godine osnovnih studija potrebno priložiti potvrdu o položenim ispitima zaključno sa posljednjim zimskim ispitnim rokom i potvrdu o količini preostalih ispita do kraja studija (do sticanja diplome).

VEOMA VAŽNO:

Svi dokumenti moraju biti prevedeni na ruski jezik i ovjereni od strane sudskog tumača.

Prilikom aplodovanja dokumenata na sajtu http://edu.rs.gov.ru potrebno skenirati original dokumenta i prijevod na ruski jezik.

U slučaju neispunjavanja bar jednog od zahtjeva, inostrani državljanin gubi pravo da studira u Ruskoj Federaciji, i njegova dokumentacija neće biti razmatrana.

Treba uzeti u obzir da pri popunjavanju prijave (Napravlenie podgotovki) šifra i naziv studijskog smjera koje kandidat bira mora strogo da odgovara spisku studijskih smjerova koji su objavljeni na sajtu www.russia-edu.ru.

Кandidat ima pravo da samostalno izabere mjesto svog budućeg studiranja i ima pravo da navede maksimalno do 6 visokoškolskih ustanova, ali ne više od dvije u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

U slučaju da nijedna od navedenih u anketi-prijavi obrazovnih institucija zbog nekih razloga ne odabere kandidata kao svog budućeg studenta, pravo konačne odluke o određivanju osnovnog mjesta studiranja ima Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.

Кandidat će dobijati informaciju o toku razmatranja njegovog zahtjeva. Zbog toga je obavezno da se u anketi-prijavi obavezno navede ispravna elektronska adresa.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odjeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dodatnim općeobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe za račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku cjelokupnog perioda studiranja, neovisno od postignutih rezultata). Rok obuke na pripremnom fakultetu ili pripremnom odjeljenju iznosi jednu godinu, i ona ne ulazi u trajanje školovanja po osnovnim stručnim obrazovnim programima. Takvi kandidati moraju obavezno da navedu neophodnost obuke na pripremnim odjeljenjima (fakultetima).

Raspodjelu takvih kandidata po ruskim obrazovnim ustanovama u cilju obuke na pripremnom odjeljenju (fakultetu) sprovodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa federalnim organima vlasti u čijoj nadležnosti su obrazovne institucije.

Кandidati koji konkurišu na smjer grupe „Umjetnost i kultura“ moraju da prođu dodatna testiranja kreativnih sposobnosti direktno u obrazovnim institucijama na koje žele da se upišu. Pri tome o konkretnim rokovima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u obrazovnim institucijama treba da se raspitaju i zakažu sami i o svom trošku polažu dodatne ispite i testiranja u Rusiji (ako nije predviđen drugi način polaganja ispita).

Informacije o datumima dodatnih testiranja kreativnih sposobnosti u drugim obrazovnim institucijama nalaze se na sajtovima datih institucija.

Detaljnije informacije o spisku smjerova na kojim se pri prijemu na osnovne i specijalističke studije mogu sprovoditi dodatna testiranja kreativnih sposobnosti i (ili) profesionalne orijentacije nalaze se na sajtu http://minobrnauki.rf i u informacionom sistemu na http://russia-edu.ru

Кandidati koji apliciraju za programe specijalizacije u medicini (ordinatura) moraju obavezno da vladaju ruskim jezikom u obimu koji je dovoljan za praćenje nastave na obrazovnom programu (B2). Takvi kandidati se ne raspoređuju na pripremna odjeljenja.

Dokumentacija koja nije kompletirana u skladu sa ruskim zahtjevima, nije prevedena na ruski jezik i nema pečat sudskog tumača neće biti razmatrana.

Državljani Bosne i Hercegovine, koji su i ranije studirali u Ruskoj Federaciji, a koji završavaju školovanje u tekućoj školskoj godini i žele da ga produže na sledeći nivo stručnog obrazovanja, za produženje školovanja u okviru opšte kvote za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu treba da prođu izbor u skladu sa zahtevima navedenim u ovom pismu.

Druga etapa

U skladu sa rezultatima konkursa i prema uslovima, koji utvrđuje Radna grupa Ambasade Rusije u BiH a takođe na osnovu analize i obrađivanja podataka, spisak odabranih kandidata Ambasada šalje Ministarstvu obrazovanja i nauke Rusije u cilju sprovođenja druge etape konkursa.

Odabir stranih državljana, koje je preporučila Bosna i Hercegovina u 2021/2022. akademskoj godini, vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije u saradnji sa ruskim obrazovnim ustanovama uz pomoć Informaciono-analitičkog sistema formiranja i raspoređivanja kvota.

Stranim državljanima (specijalistima sa visokim obrazovanjem) koji se upisuju na studiranje po programu dodatnog stručnog obrazovanja (povećavanje profesionalnih kvalifikacija) državna akademska stipendija se ne isplaćuje.

Troškove prevoza kandidata do mjesta studiranja, dobijanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja snosi sam kandidat i (ili) sponzor.

Кonsultacije možete da dobijete na:

tel. broj: 033 668-147

e-mail: [email protected]

Кontakt: ataše Anastasija Gajdalenok

Detaljna informacija o uslovima konkursa, studiranja i smeštaja:

http://edu.rs.gov.ru

https://russia.study

Minobrnauki Rossii – http://minobrnauki.rf

Rossotrudničestvo – http://rs.gov.ru/

Rosobrnadzor – http://obrnadzor.gov.ru